บทความวิชาการ
เชื้อราที่เล็บ : แนวทางการจัดการ สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อบทความ เชื้อราที่เล็บ : แนวทางการจัดการ สำหรับเภสัชกรชุมชน
ผู้เขียนบทความ วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-002-03-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 มี.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 02 มี.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความผิดปกติของเล็บมีสาเหตุมาจากโรคต่างๆ หลายโรค นอกจากการติดเชื้อราที่เล็บแล้วยังมีโรคอื่นๆ อาทิ ก. โรคสะเก็ดเงินที่เล็บ (nail-psoriasis) ข. การบาดเจ็บของเล็บทำให้เล็บร่นหรือมีโพรงใต้เล็บ (traumatic onycholysis) ค. nail-lichen planus หรือ ง. การอักเสบที่เนื้อเยื่อรอบแผ่นเล็บที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือหนองร่วม (paronychia with pus discharge) อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อราที่เล็บคือสาเหตุสำคัญและเป็นส่วนใหญ่ของโรคเล็บที่ผิดปกติ เชื้อราที่สามารถก่อโรคในเล็บมีได้หลายชนิด ได้แก่ เชื้อราประเภท dermatophytes, non-dermatophyte molds และ yeasts บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้แนวทางในการจัดการเชื้อราที่เล็บและการให้บริบาลเภสัชกรรมโดยเภสัชกร ซึ่งเภสัชกรชุมชนควรมีความรู้ ทักษะในการประเมินแยกโรคเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อ หากรอยโรคเป็นการติดเชื้อราที่เล็บเพียงเล็กน้อย ควรเริ่มต้นจากการประเมินความรุนแรงและปัจจัยเสี่ยง ประเมินเชื้อราที่น่าจะเป็นสาเหตุ การเลือกใช้ยาอย่างหมาะสม การติดตามการใช้ยา รวมถึงการติดตามป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
เชื้อราที่เล็บ; บริบาล; เภสัชกร; ยา