บทความวิชาการ
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
ชื่อบทความ Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
ผู้เขียนบทความ ผศ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-02-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.พ. 2566
วันที่หมดอายุ 05 ก.พ. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร (Functional GI Disorders) เป็นภาวะที่สามารถพบได้บ่อย เกิดขึ้นกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนวัยทำงานซึ่งมักใช้ชีวิตเร่งรีบ ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูง โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่อาจก็ให้เกิดการรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากมักมีอาการเรื้อรัง ดังนั้น เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วย ส่วนใหญ่เน้นการลดอาการและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยการดูแลรักษาแบบไม่ใช้ยา ร่วมกับการรักษาด้วยยา ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ประสบปัญหาโรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร มักจะมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย การจัดทำสื่อการเรียนรู้ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
คำสำคัญ
Functional GI disorders, Functional dyspepsia, GERD, Heartburn
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ www.pharcpa.com