บทความวิชาการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
ชื่อบทความ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์ และ ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-002-01-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ม.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 15 ม.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 4,600,000 คน และยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 นักวิจัยหลายกลุ่มจึงได้คิดค้นยาเพื่อใช้ในการรักษาไวรัสโควิด-19 การคิดค้นอาจเริ่มต้นจากสารชนิดใหม่หรือนำยาที่มีใช้อยู่แล้วมาศึกษาต่อยอด โดยในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีทั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ monoclonal antibody อย่างไรก็ตามเนื่องจาก มีการนำยาต้านไวรัสมาใช้ตั้งแต่แรกเริ่มของการระบาด รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนการกระจายยา จากองค์กรของภาครัฐส่งผลให้มีการใช้ยาต้านไวรัสอย่างแพร่หลาย ผู้เขียนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่พบบ่อยและใช้อย่างแพร่หลาย เช่น favipiravir, remdesivir, molnupiravir และ ritonavir-boosted nirmatrelvir (PaxlovidTM) ซึ่งเป็นกลุ่มยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ต่อไวรัสโคโรนา 2019 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภายหลังจากการติดเชื้อโควิด-19
คำสำคัญ