บทความวิชาการ
บทบาทของ PTC ต่อแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5
ชื่อบทความ บทบาทของ PTC ต่อแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5
ผู้เขียนบทความ ภก.สุนทร ปภานิธินันท์
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-005-01-2566
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ม.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 11 ม.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
นโยบายด้านยาของโรงพยาบาล จัดเป็น แกนหลักสำคัญของการสะท้อนกระบวนการการใช้ยาของโรงพยาบาล ว่าได้ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบหรือไม่ นอกจากนี้ นโยบายด้านยายังเป็นบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ PTC ทั้งในแง่การจัดทำ การปรับปรุง และการขับเคลื่อนให้ไปสู่การปฏิบัติด้วยความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่มาตรฐาน HA คาดหวัง บทความนี้จะระบุถึงการนำแนวคิด 3C-DALI หรือ 3C-PDSAและแนวคิดเชิงระบบ( systemic approach) ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำนโยบายด้านยา( making Policy) , การพัฒนาปรับปรุงนโยบายด้านยา และ การขับเคลื่อนนโยบายด้านยาลงสู่การปฏิบัติ (Policy Driven) โดยได้รวบรวมจากข้อมูลเชิงวิชาการ และประสบการณ์จากการเยี่ยมสำรวจ มาเพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านบทความได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านยาและการพัฒนาบทบาทโครงสร้างของคณะกรรมการPTC ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
PTC, นโยบายด้านยา