บทความวิชาการ
EL028 : High Alert Drug
ชื่อบทความ EL028 : High Alert Drug
ผู้เขียนบทความ ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-004-01-2566
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ม.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 02 ม.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตอนที่ 1 : Overview “High Alert Drug” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
ตอนที่ 2 : มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กับ High Alert Drug
ตอนที่ 3 : รู้โจทย์ (Context)
ตอนที่ 4 : แนวคิดในการออกแบบ ตัวอย่าง 1
ตอนที่ 5 : แนวคิดในการออกแบบ ตัวอย่าง 2
ตอนที่ 6 : การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
ตอนที่ 7 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (1)
ตอนที่ 8 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (2)
ตอนที่ 9 : สรุปภาพรวม ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
คำสำคัญ
High Alert Drug
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครอบรมได้ที่ register.ha.or.th
เข้าเรียนได้ที่ halearningonline.ha.or.th
ค่าอบรม 1,399 บาท ต่อ หลักสูตร ต่อ 1 account
ติดต่อสอบถาม haonline@ha.or.th