บทความวิชาการ
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับประเมินความรุนแรงของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน
ชื่อบทความ นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับประเมินความรุนแรงของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-005-12-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
“ความรุนแรงของโรค” เป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยแพทย์ในการตัดสินใจจ่ายยาสเตียรอยด์พ่นจมูกสำหรับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการใช้เครื่องมือทางคลินิกวัดระดับความรุนแรงของโรคในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พบเพียงการวัดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยการใช้แบบประเมินหรือแบบสอบถามเท่านั้น ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นหลัก จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ามีเครื่องมือหรือวิธีการบางอย่าง เช่น มาโนมิเตอร์ กล้องถ่ายภาพ เทคนิคการจำลองภาพเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพสามมิติ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินความรุนแรงของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แบบเฉียบพลันได้ต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ
ความรุนแรงของโรค โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน เครื่องมือวัดระดับความรุนแรงของโรค