บทความวิชาการ
วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง
ชื่อบทความ วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.นลินี ประดับญาติ
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-001-01-2566
ผู้ผลิตบทความ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วัคซีนรักษาโรคมะเร็งแตกต่างจากวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนรักษาโรคมะเร็งจะทำงานโดยกลไกหลักเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถโจมตีเซลล์มะเร็งในร่างกาย วัคซีนรักษาโรคมะเร็งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ วัคซีนที่ทำจากเซลล์มะเร็ง (cell-based vaccine) วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (viral-based vaccine) วัคซีนที่ทำจากกรดนิวคลิอิก (nucleic acid-based vaccine) และวัคซีนที่ทำจากเปปไทด์ (peptide-based vaccine) ความก้าวหน้าในงานวิจัยคลินิกและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของวัคซีนรักษาโรคมะเร็งจึงเป็นความหวังในในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและอัตราการรอดชีวิตแก่คนไข้โรคมะเร็ง
คำสำคัญ
วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง cell-based vaccine, viral-based vaccine, nucleic acid-based vaccine, peptide-based vaccine