บทความวิชาการ
ความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากชัน (propolis) ของชันโรง (ยาน่ารู้ 4)
ชื่อบทความ ความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากชัน (propolis) ของชันโรง (ยาน่ารู้ 4)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.กันตวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม และภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-010-12-2565
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ชัน (propolis) คือสารที่ผึ้งและชันโรงสามารถสร้างขึ้นได้จากพันธุ์ไม้เพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งพบได้ในแถบภูมิอากาศร้อนและกึ่งร้อนของโลกรวมถึงในประเทศไทย มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายที่นิยมนำมาศึกษา ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แบ่งเป็นรายงานการศึกษาจากต่างประเทศและรายงานการศึกษาของไทย
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th