บทความวิชาการ
Luspatercept: ยามุ่งเป้าในการป้องกันการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ชื่อบทความ Luspatercept: ยามุ่งเป้าในการป้องกันการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนบทความ เยียรยง รอดกำเหนิด ภ.บ. กลุ่มงํานเภสัชกรรม โรงพยําบําลจุฬาลงกรณ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-004-12-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Luspatercept เป็นยาชนิดแรกในกลุ่ม erythroid maturation agent ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรอง จากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2562 ให้ใช้รักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย beta-thalassemia และ ผู้ป่วย myelodysplastic syndromes (MDS) ในปี พ.ศ. 2563 และได้รับการขึ้น ทะเบียนและรับรองจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. 2563 ให้ใช้รักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย beta-thalassemia และ ผู้ป่วย MDS กลไกการออก ฤทธิ์ของยาคือ เมื่อให้ยาเข้าสู่ร่างกาย ยาจะออกฤทธิ์โดย จับกับ transforming growth factor-beta ซึ่งทำหน้าท่ี ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง ผ่านการส่งสัญญาณของ โปรตีนสื่อสัญญาณในเซลล์ที่ชื่อ SMAD 2/3 โดยการที่ ยาไปจับกับ transforming growth factor-beta จะ ลดการส่งสัญญาณของ SMAD 2/3 ทำให้เม็ดเลือดแดง สามารถพัฒนาเป็นเซลล์เต็มวัยได้ดีขึ้นในกระบวนการ สร้างเม็ดเลือดแดงระยะหลัง ดังน้ัน luspatercept จึง เป็นยาที่ช่วยป้องกันกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงท่ี ไม่มีประสิทธิภาพได้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง เป็นระบบ พบว่า ยามีประสิทธิภาพในการลดการให้เลือด ในกลุ่มผู้ป่วย beta-thalassemia ชนิดพ่ึงพาเลือดได้ ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ luspatercept มีข้อมูลความปลอดภัยที่ดี แต่ยังมีข้อควร ระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
คำสำคัญ
Luspatercept
วิธีสมัครสมาชิก
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ https://register.thaihp.org/extend.php?option=seminar_memberform&seminar=126