บทความวิชาการ
Aducanumab ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ตัวใหม่
ชื่อบทความ Aducanumab ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ตัวใหม่
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-002-12-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน ยาที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease; AD) เป็นยาที่ให้ผลบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น ไม่ได้ชะลอหรือหยุดการดำเนินของโรค ดังนั้นจึงมีความพยายามในการหายาที่สามารถชะลอหรือหยุดการดำเนินของโรค (disease-modifying drug) ยา aducanumab ซึ่งเป็น human monoclonal antibody จัดเป็น disease-modifying drug ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วน (accelerated approval) จากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2021 ให้ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระยะ mild cognitive impairment (MCI) หรือ mild AD ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่า aducanumab สามารถลด amyloid plaques ในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้ ยา aducanumab ได้รับการประเมินประสิทธิภาพในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 จำนวน 2 การศึกษา (EMERGE และ ENGAGE) พบว่ามีเพียงการศึกษา EMERGE เท่านั้นที่ยา aducanumab สามารถบรรลุผลลัพธ์หลัก (primary endpoint) ได้ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา aducanumab ได้แก่ amyloid-related imaging abnormality (ARIA)
คำสำคัญ
โรคอัลไซเมอร์, Alzheimer’s disease, aducanumab, amyloid plaques, monoclonal antibody