บทความวิชาการ
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
ชื่อบทความ โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
ผู้เขียนบทความ พญ.ปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-037-11-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 29 พ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการวินิจฉัยรอยโรคจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง, ยาปฎิชีวนะ
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ www.pharcpa.com