บทความวิชาการ
Cefiderocol ทางเลือกสำหรับแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
ชื่อบทความ Cefiderocol ทางเลือกสำหรับแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-019-11-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 23 พ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การดื้อยาต้านจุลชีพจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาและนำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแบคทีเรียแกรมลบมักเกี่ยวข้องกับอัตราการดื้อยาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อในกลุ่ม carbapenem resistant (CR) และสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด (Multidrug resistant; MDR) เนื่องจากในปัจจุบันมียาตัวเลือกสำหรับการรักษาการติดเชื้อเหล่านี้อยู่จำกัด ยา cefiderocol จัดเป็นยาในกลุ่ม siderophore cephalosporins ที่ทนต่อเอนไซม์ β-lactamases และมีศักยภาพที่ในการเป็นการรักษาทางเลือกสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่หลากหลาย เช่น Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii และ Stenotrophomonas maltophilia รวมถึงสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด ยานี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (complicated urinary tract infections) ในปี ค.ศ. 2019 และในปีต่อมาสำหรับรักษาโรคปอดบวมที่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (hospital-acquired bacterial pneumonia) และโรคปอดบวมจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator-associated bacterial pneumonia) ที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบ ในบทความนี้จึงมุ่งเน้นการสรุปข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยาชนิดใหม่นี้สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยา เพื่อเป็นแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาในปัจจุบัน
คำสำคัญ
cefiderocol, carbapenem, การดื้อยา, โรคติดเชื้อ, แบคทีเรียแกรมลบ
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe