บทความวิชาการ
ประสิทธิผลของหม่อนในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
ชื่อบทความ ประสิทธิผลของหม่อนในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
ผู้เขียนบทความ รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-001-11-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังทางเมแทบอลิซึม ซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของร่างกายได้หลายระบบเช่นระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์เป็นต้น การรักษาโรคเบาหวานทำได้โดยการใช้ยาที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หม่อน (Morus alba) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยมีการศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ประสิทธิผลทางคลินิกในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผลการศึกษาพบว่าในหม่อนมีสารสำคัญคือ 1-deoxynojirimycin หรือ DNJ มีฤทธิ์แรงในการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารได้ดี แต่การใช้ผลิตภัณฑ์จากหม่อนมักพบอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารเช่น ท้องอืด แน่นท้อง เป็นต้น ดังนั้นหม่อนจึงเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่อาจใช้เป็นการรักษาทางเลือกหรือใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย
คำสำคัญ
หม่อน เบาหวาน กลไกการออกฤทธิ์ ประสิทธิผลทางคลินิก