บทความวิชาการ
การดูแลรักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวาน (บทความวิชาการ 5)
ชื่อบทความ การดูแลรักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวาน (บทความวิชาการ 5)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-009-11-2565
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย โดยโรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคไต และโรคปลายประสาทอักเสบ (diabetic peripheral neuropathy) ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาเท้าเบาหวานและอาจมีการตัดเท้าตามมาจากการติดเชื้อแทรกซ้อน เนื่องจากเส้นประสาทถูกทำลายจนไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติ การรักษาโรคปลายประสาทอักเสบด้วยวิตามินบี 1, 6, 12 พบว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ช่วยให้การทำงานของเส้นประสาทดีขึ้น
คำสำคัญ
โรคปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวาน ชา วิตามินบี neurotropic B vitamins
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th