บทความวิชาการ
กฎหมายด้านอาหารที่น่าสนใจและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2564
ชื่อบทความ กฎหมายด้านอาหารที่น่าสนใจและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2564
ผู้เขียนบทความ ภญ. นรินทร อาศิรพรพงศ์, ภญ. จิตติญาณ์ รอดรักษา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-002-09-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 29 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปี 2564 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านอาหารที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ซึ่งบทความนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งความเป็นมาและภาพรวมของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านอาหารที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสรุปสาระสำคัญและแนวทางการอนุญาต สำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและไขมัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 เรื่อง น้ำมันและไขมันและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2564 เรื่อง น้ำมันปลา และสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาจากพืช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 เรื่อง ชาจากพืช
คำสำคัญ
กฎหมายด้านอาหาร, น้ำมันปลา, ชาจากพืช, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 421, 422, 426
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.rapat.or.th