บทความวิชาการ
แนวทางการทำงานของกองอาหารที่สนับสนุนผู้ประกอบการ และหลักเกณฑ์ แนวทางการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ ในการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อบทความ แนวทางการทำงานของกองอาหารที่สนับสนุนผู้ประกอบการ และหลักเกณฑ์ แนวทางการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ ในการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้เขียนบทความ ภญ. นรินทร อาศิรพรพงศ์ , ภญ. จิตติญาณ์ รอดรักษา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-001-09-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 29 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปี 2564 กองอาหารได้มีการปรับแนวทางการทำงาน โดยลดเอกสาร ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และเพิ่มการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ โดยบทความนี้ได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เช่น ปรับเวลาในการประเมินอาหารใหม่ (Novel food) การปรับปรุง Positive list การพัฒนาจัดหลักสูตรการอบรม การตรวจสถานประกอบการทางไกลและระบบฐานข้อมูลของกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ในการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร โดยทางกองอาหารจะมีแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนอื่นต่อไป
คำสำคัญ
กองอาหาร, อาหารใหม่, การตรวจสถานประกอบการทางไกลและระบบฐานข้อมูล, Novel food, Positive list
วิธีสมัครสมาชิก
www.rapat.or.th