บทความวิชาการ
โรคและยาด้านจิตเวชพื้นฐานสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อบทความ โรคและยาด้านจิตเวชพื้นฐานสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-005-09-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 15 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
รายวิชานี้ประกอบไปด้วยการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่พบบ่อย ได้แก่ โรคคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล และโรคอารมณ์สองขั้ว เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก แนวทางการรักษาโรค การเลือกใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการจัดการ และการให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น นอกจากนี้ ในรายวิชายังเน้นให้ความรู้พื้นฐานสำหรับเภสัชกร หากต้องการให้การริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่ร้านยา ตามนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) เพื่อให้เภสัชกรสามารถเตรียมตนเองและให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ หมายเหตุ: ต่ออายุการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ เดิมจาก 13/09/2564 - 12/09/2565 เป็น 16/09/2565 - 15/09/2566 ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 34/2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อส่งเสรอมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หมวด 7 การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning/MOOC) ข้อ 25
คำสำคัญ
โรคและยาด้านจิตเวชพื้นฐานสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
วิธีสมัครสมาชิก
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3J9QpS9 และเมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศรับรองแล้ว ขอให้ส่งใบประกาศมาที่ Email: cpe.pharmcmu@gmail.com เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง