บทความวิชาการ
การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อบทความ การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-004-09-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 15 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
รายวิชานี้ประกอบไปด้วยการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะในร้านยา หลักการรักษาโรคศีรษะที่พบบ่อยโดยเฉพาะไมเกรนและการติดตามอาการ ยารักษาปวดศีรษะไมเกรนระยะเฉียบพลันในร้านยา ยาป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนในร้านยา และการให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรนสำหรับเภสัชกร ผู้จัดทำหวังว่ารายวิชานี้จะช่วยให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคศีรษะไมเกรนในร้านยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายเหตุ: ต่ออายุการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ เดิมจาก 13/09/2564 - 12/09/2565 เป็น 16/09/2565 - 15/09/2566 ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 34/2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อส่งเสรอมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หมวด 7 การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning/MOOC) ข้อ 25
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
วิธีสมัครสมาชิก
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3He2vb9 และเมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศรับรองแล้ว ขอให้ส่งใบประกาศมาที่ Email: cpe.pharmcmu@gmail.com เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง