บทความวิชาการ
การดูแลตนเองจากอาการหวัดคัดจมูก (บทความวิชาการ 3)
ชื่อบทความ การดูแลตนเองจากอาการหวัดคัดจมูก (บทความวิชาการ 3)
ผู้เขียนบทความ อ. ภญ.สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-007-09-2565
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 11 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ อาการคัดจมูก สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากหลอดเลือดและโพรงไซนัสขยายตัวเนื่องจากกระบวนการอักเสบ โดยอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหวัด จมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นต้น การรักษาอาการหวัด คัดจมูกด้วยตัวเอง อาจแบ่งได้ 2 วิธี คือ 1. การรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น การใช้น้ำเกลือหยอดล้างจมูก หรือการสูดดมไอน้ำร้อน 2. การรักษาโดยใช้ยา เช่น ยาสามัญประจำบ้านที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ การใช้ยาลดอาการคัดจมูกที่ออกฤทธิ์หดหลอดเลือดโดยตรง ซึ่งมีทั้งยารับประทานและยาพ่น โดยยาชนิดพ่นมีประสิทธิภาพดี การเลือกใช้ยาควรเลือกขนาดยาและความแรงให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ป่วย รวมถึงวิธีการพ่นยาให้ถูกต้อง และถึงแม้คาดว่าอาการไม่พึงประสงค์จากยาชนิดพ่นอาจจะน้อยกว่ายาในรูปแบบรับประทาน แต่ควรเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคหัวใจ อาจจะเกิดอาการปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง ใจสั่น เป็นต้น
คำสำคัญ
คัดจมูก, ยาสามัญประจำบ้านที่มีตัวยาสำคัญเป็นน้ำมันหอมระเหย, ยาลดอาการคัดจมูกชนิดพ่นจมูก, alpha-2 agonist
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th