บทความวิชาการ
การจำลองกลศาสตร์ของไหลในอุปกรณ์นำส่งยายาสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจชนิดผงแห้ง
ชื่อบทความ การจำลองกลศาสตร์ของไหลในอุปกรณ์นำส่งยายาสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจชนิดผงแห้ง
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-004-09-2565
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 06 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจชนิดผงแห้ง (dry powder inhalers, DPI) เป็นระบบนำส่งยาที่มุ่งเน้นนำส่งยาเข้าสู่ทางเดินหายใจเพื่ออกฤทธิ์เฉพาะที่หรือดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตเพื่อออกฤทธิ์ในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายก็ได้ ประสิทธิภาพการนำส่งยาของยาสูดชนิดผลแห้งนั้นขึ้นกับขนาดอนุภาคที่ออกมาจากอุปกรณ์นำส่งยา การออกแบบยาสูดชนิดผงแห้งที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องอาศัยทั้งปัจจัยด้านสูตรตำรับ และอุปกรณ์นำส่งยาที่เหมาะสม โดยกระบวนการกระจายอนุภาคในระหว่างการสูดหายใจให้ยาชนิดผงกระจายตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กมีควรมซับซ้อนสูง การจำลองกลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญในการออกแบบสูตรตำรับและอุปกรณ์นำส่งยาสูดชนิดผงแห้ง
คำสำคัญ