บทความวิชาการ
เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565
ชื่อบทความ เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565
ผู้เขียนบทความ อ. ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-002-09-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 05 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ประเทศไทยยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่ยังมีความกังวลเรื่องการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม จึงมีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภค เช่น การห้ามขายใบกระท่อมต่อกลุ่มเสี่ยง การห้ามขายใบกระท่อมในบางสถานที่ การห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดใบกระท่อมเพื่อนำไปผสมกับยาหรือผสมอย่างอื่นซึ่งจะนำไปสู่การใช้ในทางที่ผิดซึ่งการห้ามจูงใจ ยุยงส่งเสริม ขู่เข็ญ ข่มขืนใจให้กระทำการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามก็มีการเล็งเห็นว่า พืชกระท่อมนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจด้วย กฎหมายดังกล่าวจึงกำหนดให้มีมาตรการกำกับดูแลโดยให้มีใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม การกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตลอดจนสามารถใช้ตามวิถีชุมชนได้
คำสำคัญ
พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565