บทความวิชาการ
การใช้ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ปิดกั้นการทำงานของตัวรับเบต้าแบบไม่จำเพาะในผู้ป่วยภาวะท้องมานที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ชื่อบทความ การใช้ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ปิดกั้นการทำงานของตัวรับเบต้าแบบไม่จำเพาะในผู้ป่วยภาวะท้องมานที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ผู้เขียนบทความ วารุณี มิ่งพันธ์, ภ.บ., พิชญา ดิลกพัฒนมงคล, ภ.บ., ว.ภ. (เภสัชบำบัด), เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา, ภ.บ.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-002-08-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เมื่อผู้ป่วยโรคตับแข็งเกิดภาวะเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกจากภาวะหลอดเลือดในหลอดอาหารหรือบริเวณทางเดินอาหารแตกได้ง่าย รวมทั้งมีผลเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงมีการให้ยาที่มีฤทธิ์ปิดกั้นการทางานของตัวรับเบต้าแบบไม่จาเพาะ เพื่อลดความดันในหลอดเลือดดาที่ตับ และป้องกันการเกิดเลือดออกจากภาวะหลอดเลือดในหลอดอาหารหรือบริเวณทางเดินอาหารแตกได้ การให้ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ปิดกั้นการทางานของตัวรับเบต้าแบบไม่จาเพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะท้องมานที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคตับที่เกิดได้พร้อมกัน ส่งผลให้ความดันโลหิตลดต่าลง ระดับโซเดียมในเลือดต่า เกิดไตวายจากโรคตับแข็ง หรืออาการท้องมานที่แย่ลง ดังนั้น การเลือกใช้ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ปิดกั้นการทางานของตัวรับเบต้าแบบไม่จาเพาะเพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกจากภาวะหลอดเลือดในหลอดอาหารหรือบริเวณทางเดินอาหารแตกได้ง่ายจึงมีความจาเป็นที่ต้องทราบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยที่พบภาวะท้องมานที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาร่วมด้วย
คำสำคัญ
ภาวะท้องมานที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา, โรคตับแข็ง, propranolol, carvedilol, nadolol
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกที่ www.hp@thaihp.org