บทความวิชาการ
A Journey of Celecoxib from Pain to Cancer, Psychiatry, and COVID-19 (วารสารยาน่ารู้ 3และบทความวิชาการ 2)
ชื่อบทความ A Journey of Celecoxib from Pain to Cancer, Psychiatry, and COVID-19 (วารสารยาน่ารู้ 3และบทความวิชาการ 2)
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-006-08-2565
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 17 ส.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ Celecoxib เป็นยาที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลายในข้อบ่งใช้ เพื่อบรรเทาปวดและลดการอักเสบ เฉียบพลันและเรื้อรัง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase 2 (COX-2) อย่างจำเพาะเจาะจง ดังนั้น celecoxib จึงมีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดและลดการอักเสบที่ดีในขณะที่มีอาการข้างเคียงต่อทางเดินอาหารน้อย กว่ายากลุ่ม traditional NSAIDs (tNSAIDs) ที่ออกฤทธิ์ไม่จำเพาะเจาะจง นอกจากนี้หลักฐานทางวิชาการจำนวนมาก ยังพบว่า celecoxib มีความปลอดภัยต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระดับเดียวกับ tNSAIDs และมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าพอใจเมื่อใช้ในทางมะเร็งวิทยา จิตเวช และอาจรวมถึงการใช้ในโรคโควิด-19 บทความนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลการใช้ในทางคลินิกในข้อบ่งใช้บรรเทาปวดลดการอักเสบ และข้อบ่งใช้อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ของ celecoxib
คำสำคัญ
Celecoxib
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th