บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ วรี ติยะบุญชัย, ภ.บ., ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-08-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 04 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงสีผมสามารถทำได้ 3 วิธี คือ การกัดสีผม (bleaching) การย้อมสีผม (coloring) และการกัดสีผมร่วมกับการย้อมสีผม การกัดสีผมเป็นการทำให้สีผมจางลง โดยการออกซิไดซ์ (oxidize) เม็ดสีเมลานิน (melanin) ให้เป็นสารที่ไม่มีสี สารเคมีที่ใช้ในการกัดสีผมเรียกว่า bleaches ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) ตัวที่นิยมใช้คือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ส่วนการย้อมสีผมเป็นการเปลี่ยนแปลงสีผมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ซึ่งนิยมจำแนกโดยใช้ระยะเวลาในการติดสีผมได้เป็น 3 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดชั่วคราว ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดกึ่งถาวร และผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดถาวร บทความนี้จะกล่าวถึงชนิดผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กัดสีผม และผลิตภัณฑ์ย้อมผม
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม