บทความวิชาการ
การกำหนดปริมาณ Elemental impurities ตามตำรายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา
ชื่อบทความ การกำหนดปริมาณ Elemental impurities ตามตำรายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา
ผู้เขียนบทความ ดร. ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-002-08-2565
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 07 ส.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Elemental impurities หมายรวมถึงสารปนเปื้อนที่เกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญ หรือจากสภาวะแวดล้อม ซึ่งสามารถพบได้ในวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Drug substance) ส่วนประกอบต่างๆ ในตำรับ (Excipients) และผลิตภัณฑ์ยา อาจเกิดตามธรรมชาติ มีการตั้งใจเติมสารดังกล่าว หรือมาจากปฏิกิริยาที่เกิดระหว่างผลิตภัณฑ์ยากับอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือวัสดุการบรรจุ สารปนเปื้อนดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการรักษา แต่อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อผู้ใช้ยาเมื่อได้รับในปริมาณมากได้
คำสำคัญ
Elemental impurities, USP