บทความวิชาการ
Common Musculoskeletal Disorders : Basic Diagnosis and Management Approach
ชื่อบทความ Common Musculoskeletal Disorders : Basic Diagnosis and Management Approach
ผู้เขียนบทความ อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น ภาควิชาโรคข้อและกระดูก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-023-08-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 07 ส.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปวดกล้ามเนื้อ เป็นอาการนำที่ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมาพบเภสัชกรที่ร้านยา ซึ่งอาการปวดกล้ามเนื้ออาจร่วมกับอาการ บ่อยครั้งที่เภสัชกรให้การวินิจฉัยโรคหรือวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น เช่น muscle strain , myofascial pain syndrome , fibromyalgia เป็นต้น หากมีอาการเจ็บใกล้บริเวณเอ็นกล้ามเนื้อ (tendon) มักนึกถึงเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ (tendinitis) ซึ่งมักเกิดจากการใช้งานซ้ำๆ เช่น rotator cuff syndrome , back pain หรืออาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์ในการตรวจ หรือทักษะในการซักประวัติผู้ป่วยในร้านยา อาจทำให้เกิดการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้การเลือกใช้ยาต่อผู้ป่วยไม่เหมาะสมกับโรคหรือความผิดปกตินั้น ดังนั้นแนวทางในการซักประวัติผู้ป่วย การวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้นเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเบื้องต้น รวมถึงแนวทางในการรักษาด้วยการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid, NSAIDs , Muscle relaxant จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลและการเลือกใช้ยา รวมถึงส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันอาการการดำเนินไปของอาการปวดเรื้อรัง รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับยาคลายกล้ามเนื้อ Orphenadrine ร่วมกับยาแก้ปวดอื่นๆ ได้แก่ Paracetamol , NSAIDs , Weak Opioid และยาอื่นๆ ในข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวกับโรคที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหดเกร็งที่พบได้บ่อยในร้านยา ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
คำสำคัญ
อาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อล้า กล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้อ
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com