บทความวิชาการ
Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly?
ชื่อบทความ Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly?
ผู้เขียนบทความ รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-020-08-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน เป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งในร้านขายยา ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จากข้อมูลสถิติโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ยังมีผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลันโดยประมาณ 500,000 ราย จากประชากร 66 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ปี และผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี แม้ว่าในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาจะไม่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคท้องเสียเฉียบพลันเลย แต่การเจ็บป่วยก็ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย โดยเฉพาะรายที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และแม้ว่าโรคท้องร่วงเฉียบพลันจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แต่นำมาซึ่งภาวะขาดน้ำและสูญเสียสมดุลแร่ธาตุ ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในโรคนี้ ดังนั้น “การป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำที่ถือเป็นมาตรฐานของโรคท้องร่วงเฉียบพลัน จึงเป็นการใช้สารละลายของผงน้ำตาลเกลือแร่สูตรมาตรฐาน” องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประมาณการว่า ก่อนที่จะมีการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษา เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงและเสียชีวิตราว 5 ล้านคนต่อปี แต่ภายหลังการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษา สามารถบรรเทาอาการรุนแรงของภาวะการขาดน้ำได้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นว่าเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เกลือแร่ พร้อมแนะนำให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 4 ปี ที่เภสัชกรชุมชนควรมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินภาวะขาดน้ำเบื้องต้นที่ดีที่สุด อาการแสดงสำคัญที่ช่วยในการประเมินภาวะขาดน้ำได้อย่างถูกต้อง รวมถึงหลักการดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงการให้อาหารและยาที่เหมาะสมในเด็กเล็ก
คำสำคัญ
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน (acute diarrhea), สารละลายเกลือแร่
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com