บทความวิชาการ
Deal with post COVID-19 syndrome: Cough
ชื่อบทความ Deal with post COVID-19 syndrome: Cough
ผู้เขียนบทความ รศ.นพ. กิตติ จันทรพัฒนา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-013-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 30 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน (ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565) แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจำนวนเป็นหลักหมื่น เพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ โอไมครอนนี้แม้จะมีรายงานว่าส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า แต่ก็พบว่าสายพันธุ์ดังกล่าวทำให้เกิด กลุ่มอาการหลังการติดเชื้อหรือกลุ่มอาการที่เกิดแม้เชื้อหมดไปจากผู้ป่วยแล้วที่เรียกว่า Post COVID syndrome มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีก่อนหน้า โดยอาการและอาการแสดงของ Post COVID syndrome สามารถเกิดได้ทุกๆ ระบบของร่างกายของผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อ โดยเฉพาะ อาการเหนื่อยล้า ปวดหัว ตาแดง ถ่ายเหลว รวมถึงอาการไอ และอาจพบได้ตั้งแต่ 4-12 สัปดาห์หลังผู้ป่วยตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ในบางรายกลุ่มอาการดังกล่าวยังคงแสดงต่อเนื่องต่อไประยะยาวนานมากกว่า 12 สัปดาห์ ซึ่งสร้างความเจ็บป่วยและลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่หายแล้วต่อเนื่องต่อไปอีกระยะยาว เภสัชกรชุมชน(ร้านยา) ปัจจุบันเปิดบทบาททางวิชาชีพในเชิงรุกโดยเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช. เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยขณะป่วยหรือติดเชื้อฯ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการใช้ยาขณะที่เจ็บป่วยติดเชื้อฯ แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวมา หลังการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ โอไมครอนและหายแล้ว ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง มักจะเกิดอาการ Post COVID syndrome เภสัชกรชุมชนจึงควรมีบทบาทการดูแลผู้ป่วยช่วงที่ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อแล้วให้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดการเกี่ยวกับ Post COVID syndrome โดยเฉพาะอาการไอ จะช่วยให้เภสัชกรชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจการจัดการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเป็นที่พึ่งด้านบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มี Post COVID syndrome ได้อย่างดีและเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของคนในชุมชนได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง
คำสำคัญ
ไอ Post COVID-19 syndrome จัดการ
วิธีสมัครสมาชิก
ออนไลน์ www.pharcpa.com