บทความวิชาการ
การรักษาช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อ...ในร้านยา
ชื่อบทความ การรักษาช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อ...ในร้านยา
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-001-04-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 28 เม.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ ได้แก่ ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อรา และ ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อโปรโตซัวหรือพยาธิ สตรีที่มีช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อมักมีลักษณะตกขาวผิดปกติ มีสีหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ อาจมีอาการคัน แสบ หรือปัสสาวะขัดร่วมด้วย แนวทางการรักษาช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อ จะเป็นการให้ยาตามเชื้อสาเหตุ โดยคำนึงถึงประสิทธิผล ความปลอดภัย และความร่วมมือในการใช้ยา สำหรับผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถวินิจฉัยเชื้อสาเหตุได้อย่างชัดเจน หรือติดเชื้อหลายชนิดร่วมกัน หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการวินิจฉัย อาจจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะหลายชนิดร่วมกัน เพื่อบรรเทาอาการ โดยการติดเชื้อหลายชนิดในช่องคลอดที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อแบคทีเรียร่วมกับเชื้อรา การรักษา จึงมักให้ยา metronidazole ร่วมกับยาต้านเชื้อรากลุ่ม azoles การใช้ยาสอดช่องคลอดสูตรผสมที่มีตัวยา metronidazole ร่วมกับ miconazole จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อ เหมาะกับ ผู้ที่ทนต่ออาการข้างเคียงของยา metronidazole แบบรับประทานไม่ได้ ช่วยลดปัญหาการใช้ยาหลายชนิด และเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา รวมทั้งมีประสิทธิผลในการรักษาช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อได้ทุกประเภท
คำสำคัญ
ช่องคลอดอักเสบ, การติดเชื้อ, ตกขาว, candidiasis, trichomoniasis, bacterial vaginosis