บทความวิชาการ
การใช้วิธีการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองในผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ชื่อบทความ การใช้วิธีการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองในผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ผู้เขียนบทความ ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร, วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-003-03-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 มี.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 22 มี.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในทางเภสัชกรรม การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ได้มีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาสูตรตำรับยาต่าง ๆ เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาพื้นขี้ผึ้ง หรือเจล แผ่นแปะผิวหนัง ยาฉีด ให้เหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนการหากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ถูกนำไปใช้และดัดแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงอุตสาหกรรมทางเภสัชกรรม การออกแบบการทดลองกลายเป็นวิธีการอ้างอิงในการเร่งและการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากการออกแบบการทดลองมีการประเมินปัจจัย ที่สำคัญหลายตัวที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันได้ในการทดลอง ดังนั้น การนำการออกแบบการทดลองมาใช้ในทางเภสัชกรรมสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ทำการทดลองสามารถทดลองได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการทดลอง ตลอดจนช่วยลดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณภาพที่ต้องการ
คำสำคัญ
การออกแบบการทดลอง, การวิเคราะห์ผลทางสถิติ, ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม