บทความวิชาการ
การพัฒนาและการศึกษายาโมลนูพิราเวียร์สำหรับรักษาโรคโควิด-19 (Development and studies of molnupiravir for COVID-19 treatment)
ชื่อบทความ การพัฒนาและการศึกษายาโมลนูพิราเวียร์สำหรับรักษาโรคโควิด-19 (Development and studies of molnupiravir for COVID-19 treatment)
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.อาทิตา ดิจค์สตรา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-001-01-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 20 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกตระหนักและหาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว ทั้งการคิดค้นพัฒนาวัคซีนตลอดจนการพัฒนายาที่สามารถลดความรุนแรงของโรค รวมไปถึงลดอัตราการป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ในที่สุด อีกทั้งยังหาแนวทางและวิธีป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ไม่นานมานี้มีการแสดงผลการศึกษายา molnupiravir ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Merck ซึ่งเป็นยาในรูปแบบรับประทานและจัดอยู่ในกลุ่ม ribonucleoside analogs พบว่ายาดังกล่าวมีประสิทธิผลที่ดีในการนำมาทดลองใช้ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยยาดังกล่าวสามารถลดอัตราการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และไม่พบการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับยา molnupiravir ทั้งนี้ยาดังกล่าวยังคงอยู่ในการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 3 โดยยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาในผู้ป่วยโควิด-19
คำสำคัญ
molnupiravir, โควิด-19, SARS-CoV-2, ribonucleoside analogs, EIDD-2801