บทความวิชาการ
Data analytics and precision medicine: an overview
ชื่อบทความ Data analytics and precision medicine: an overview
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ และ ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-003-01-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 19 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Precision medicine หรือการแพทย์แม่นยำเป็นกรอบแนวคิดเชิงปฎิบัติที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาโรคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือกลุ่มโรคที่ยากต่อการรักษา โดย precision medicine ผนวกรวมปัจจัยของความแตกต่างระหว่างบุคคลในมิติเชิงพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจหรือปรับปรุงแนวทางการรักษาทางคลินิก ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการข้อมูลเข้ามามีบทบาทส่งเสริมงานวิจัยทางด้าน precision medicine มากขึ้นทั้งในส่วนของการพัฒนาความรู้เชิงชีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology) จนถึงการประยุกต์ใช้ทางคลินิก เช่น การสร้างตัวแบบจำลองของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเภสัชจลนศาสตร์ในสภาวะจำเพาะต่างๆ การประยุกต์ศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลมีส่วนส่งเสริมต่อความก้าวหน้าของ precision medicine อย่างมีนัยสำคัญ การรู้จักใช้วิทยาการข้อมูลผนวกเข้ากับเภสัชกรรมปฎิบัติจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การใช้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ ถือเป็นการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของเภสัชกรในด้านผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาในระบบสาธารณสุขมากขึ้น
คำสำคัญ
Precision medicine, Personalised medicine, Clinical epidemiology, Physiologically-based pharmacokine