บทความวิชาการ
Role of Vortioxetine in Patients with Major Depressive Disorder (บทความวิชาการ 1)
ชื่อบทความ Role of Vortioxetine in Patients with Major Depressive Disorder (บทความวิชาการ 1)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม), ว.ภ. (เภสัชบำบัด)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-001-01-2565
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 16 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคซึมเศร้า (major depressive disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนอาจทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพได้ การรักษาโรคซึมเศร้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยาต้านซึมเศร้า (antidepressants) ซึ่งถือเป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปัจจุบันยาต้านซึมเศร้าแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ และอันตรกิริยาระหว่างยา รวมถึงยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างจำกัดในการรักษาอาการแสดงบางชนิดของโรคซึมเศร้า เช่น อาการพุทธิปัญญาบกพร่อง อาการเบื่อหน่าย และอาการอ่อนเพลีย ปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาต้านซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึง vortioxetine ซึ่งเป็นหนึ่งในยาต้านซึมเศร้าที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีการออกฤทธิ์ได้หลากหลาย (multimodal acting) บทความนี้จะเน้นถึงข้อมูลทางเภสัชวิทยา และหลักฐานทางวิชาการทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงแนวทางการนำ vortioxetine มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th