บทความวิชาการ
คอร์ติโคสเตียรอยด์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (Corticosteroids Treatment in COVID-19 Patients)
ชื่อบทความ คอร์ติโคสเตียรอยด์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (Corticosteroids Treatment in COVID-19 Patients)
ผู้เขียนบทความ นศภ.วิภาวรรณ แจ่มดี, นศภ.สมฤทัย จีนบรรจบ, นศภ.สรณ์นภัส จับปรั่ง, นศภ.สรวิศ วิเชียรณรัตน์, นศภ.อภิสรา สะสิสุวรรณ เเละ อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-01-2565
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 13 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นไวรัสตระกูล SARS-CoV2 ผู้ป่วยโควิด-19 อาจมีอาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรง โดยอาการอาจปรากฏขึ้นภายใน 2-14 วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัส เมื่อเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ร่างกายมีภาวะ cytokine storm จากการหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบ ทำให้เกิดอาการอักเสบที่อาจนำไปสู่การเกิดพยาธิสภาพที่ปอดและความผิดปกติของอวัยวะหลายระบบ ดังนั้นองค์กรทางการแพทย์ทั่วโลกจึงได้มีการแนะนำการใช้ยากลุ่ม corticosteroids ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการในระดับรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาการอักเสบที่เกิดขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม corticosteroids ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ได้แก่ dexamethasone, methylprednisolone และ hydrocortisone พบว่า dexamethasone มีผลช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือต้องการการให้ออกซิเจน นอกจากนี้ methylprednisolone มีผลช่วยลดระยะเวลาของการกำจัดไวรัส ระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาล และระยะเวลาของอาการโดยรวม แต่ hydrocortisone ไม่มีผลลดการใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่เพิ่มเพิ่มอัตราส่วนความดันของออกซิเจนในเลือดแดงเทียบกับสัดส่วนออกซิเจนที่หายใจเข้าไป (PaO2:FIO2) รวมทั้งไม่มีผลลดการติดเชื้อในขณะที่อยู่ในห้องหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit) การศึกษาการใช้ corticosteroids สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในผู้ป่วยโควิดระดับรุนแรง (severe illness) ดังนั้นการใช้ corticosteroids ในผู้ป่วยโควิด-19 ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (severe illness) ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์
คำสำคัญ
COVID-19, corticosteroids, dexamethasone, methylprednisolone, hydrocortisone