บทความวิชาการ
ความเข้ากันไม่ได้ในเภสัชภัณฑ์ (Incompatibility in pharmaceutical products)
ชื่อบทความ ความเข้ากันไม่ได้ในเภสัชภัณฑ์ (Incompatibility in pharmaceutical products)
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ประภาพร บุญมี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-002-01-2565
ผู้ผลิตบทความ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 09 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความเข้ากันไม่ได้ในทางเภสัชกรรม เป็นอันตรกิริยาที่ไม่ตั้งใจให้เกิด ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่พึงประสงค์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความเข้ากันไม่ได้ทางเคมีฟิสิกส์ ซึ่งเป็นอันตรกิริยาที่เกิดภายนอกกาย และความเข้ากันไม่ได้ทางการรักษา ซึ่งเป็นอันตรกิริยาที่เกิดภายในกาย บทความนี้กล่าวถึงความเข้ากันไม่ได้ในเภสัชภัณฑ์ซึ่งเป็นอันตรกิริยาภายนอกกายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา และการบริหารยา ส่งผลให้สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ เสถียรภาพ ชีวประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์นั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่พึงประสงค์ ดังนั้นการป้องกันการเกิดความเข้ากันไม่ได้ในเภสัชภัณฑ์จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของเภสัชกร
คำสำคัญ
ความเข้ากันไม่ได้, ความไม่เข้ากัน, ยา, สารช่วยในตำรับ, เสถียรภาพ