บทความวิชาการ
การบริหารจัดการแบบ McKinsey’s 7S กับ ความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในบริบทองค์กรสุขภาพ
ชื่อบทความ การบริหารจัดการแบบ McKinsey’s 7S กับ ความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในบริบทองค์กรสุขภาพ
ผู้เขียนบทความ ปวิชยา สีมาวงษ์, บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-002-01-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 10 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมและทันในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญกับผู้ใช้บริการ ในการบริหารจัดการองค์กรนั้น ผู้นำหรือหัวหน้างานจะต้องดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกนำมาวิเคราะห์การบริหารองค์กร คือแบบจำลอง McKinsey’s 7S ที่เป็นกรอบแนวคิดช่วยให้การบริหารองค์กรให้มีความเป็นเลิศหรือก้าวเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สำหรับในโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้นำแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงมาสร้างเป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย 7 หมวด ทำให้องค์กรสามารถวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายคือการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ
คำสำคัญ
การบริหารจัดการ, องค์กรที่มีสมรรถนะสูง, 7S ของ McKinsey