บทความวิชาการ
สารทำให้ผิวขาวที่ใช้เป็นยาและเครื่องสำอาง
ชื่อบทความ สารทำให้ผิวขาวที่ใช้เป็นยาและเครื่องสำอาง
ผู้เขียนบทความ กนกวรรณ สิงห์พันนา, ปราณีต โอปณะโสภิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-001-01-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 05 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวนั้นมีการใช้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย สารที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีนั้นถูกนำมาใช้ทั้งในวงการยาและเครื่องสำอาง สารที่จัดเป็นยาที่มีการใช้ในประเทศไทย เช่น ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก และกรดอะซิลาอิก สารเหล่านี้มีประสิทธิภาพดี แต่เนื่องจากสามารถก่อผลข้างเคียงรุนแรงได้จึงต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์และเภสัชกร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีปริมาณมากขึ้นจึงมีการวิจัยศึกษาและพัฒนาสารใหม่ที่มีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาว ซึ่งแนวทางการลดการสร้างเม็ดสีที่ใช้ในทางเครื่องสำอางสามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ การขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์และการขนส่งเม็ดสี การหลุดลอกของเม็ดสีที่สะสมในชั้นผิวหนัง และการป้องกันการสร้างเม็ดสีด้วยสารกันแดด
คำสำคัญ
สารทำให้ผิวขาว; เครื่องสำอาง; การสร้างเม็ดสี; เมลานิน