บทความวิชาการ
ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
ชื่อบทความ ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.นลินี ประดับญาติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-003-12-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นการรักษาที่ใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถกระตุ้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ โดยวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนั้นสามารถทำได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถจดจำและกำจัดเซลล์มะเร็ง หรือสร้างสารที่เหมือนกับองค์ประกอบของระบบภูมิคุ้มกันและใช้สารเหล่านี้เพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาทำงานและฆ่าเซลล์มะเร็งได้
คำสำคัญ
ภูมิคุ้มกันบำบัด, ยายับยั้งการทำงานที่อิมมูนเช็คพอยต์, การรักษาด้วยการถ่ายโอน T-cell, โมโนโคลนอลแอนต