บทความวิชาการ
เจลที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสำหรับนำส่งยาเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
ชื่อบทความ เจลที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสำหรับนำส่งยาเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล นศภ.ศรายุ แสนอุดม นศภ.ธนภัทร กำเหนิดศรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-001-12-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปริทันต์อักเสบ (periodontal disease) เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียฟัน โดยเมื่อเกิดโรคขึ้นจะทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกบริเวณรอบฟัน จนทำให้เกิดร่องลึกปริทันต์ (periodontal pocket) ซึ่งเป็นความท้าทายในการบริหารยาที่บริเวณนี้ด้วยรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่ทำให้เกิดประสิทธิผล เนื่องจากยาจะถูกชะล้างออกได้ง่าย การบริหารยาด้วยรูปแบบยาฉีดซึ่งเป็นเจลที่ไวต่อสภาพแวดล้อม (Injectable in Situ forming Gel; ISG) จึงเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถบริหารยาไปสู่ร่องปริทันต์ที่มีขนาดเล็กและรูปร่างไม่ชัดเจนได้ง่ายขึ้น โดยการฉีดยาผ่านหลอดฉีดยาขณะที่สารอยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิต่ำแล้วเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็นเจลโดยการถูกกระตุ้นด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นภายในช่องปาก (thermosensitive gel) เพื่อให้ยาเกาะติดอยู่ที่บริเวณร่องปริทันต์
คำสำคัญ
In situ gel, periodontal disease, poloxamer, thermosensitive gel , sol to gel