บทความวิชาการ
พัฒนางานอย่างไร ให้ได้ใจคนทำงาน
ชื่อบทความ พัฒนางานอย่างไร ให้ได้ใจคนทำงาน
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.วณีนุช ตั้งพรพิพัฒน์
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-004-12-2564
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ หรือมาตรฐาน HA รวมทั้งมาตรฐานระบบงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจในศาสตร์การพัฒนาคน พัฒนาองค์กรและเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยองค์ความรู้ หรือศาสตร์ต่างๆ นั้น จำเป็นต้องปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (disruptive change) เพื่อเป็นส่วนช่วยให้บุคลากรในโรงพยาบาลทำงานได้อย่างมีความสุข เกิดผลงานบรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยทรัพยากรมนุษย์ หรือ “คน” จัดได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานในระดับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม หรืองานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องการพัฒนาคนร่วมด้วย เนื่องจากการทำงานวิชาชีพเภสัชกร หรือการพัฒนาระบบยา เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายวิชาชีพ ทั้งกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ รวมไปถึงประสานงานกับองค์กรภายนอก ส่งผลให้จำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่อง ความรู้สึกนึกคิด จิตวิทยา การสื่อสาร การจูงใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ซึ่งคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นต้องมี คือ ทักษะการเป็นกระบวนกร หรือผู้เชื่อมประสาน (Facilitation skills) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการทำงานนั้นมีค่อนข้างหลากหลาย อาทิเช่น สุนทรียสนทนา (Dialogue), การทบทวนสะท้อนคิด (After Action Review (AAR), Appreciate Inquiry (AI) เป็นต้น ในบทความนี้จึงให้ความสำคัญกับศาสตร์ และเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนางาน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กรต่อไป
คำสำคัญ
การพัฒนาคน, AAR, Facilitation skills