บทความวิชาการ
การปรับขนาดยารักษาโรคติดเชื้อ coronavirus disease 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่องและได้รับการบาบัดทดแทนไต
ชื่อบทความ การปรับขนาดยารักษาโรคติดเชื้อ coronavirus disease 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่องและได้รับการบาบัดทดแทนไต
ผู้เขียนบทความ ธนิยา เจริญเสรีรัตน์, ภ.บ., ว.ภ. (เภสัชบาบัด), วีรชัย ไชยจามร, ภ.บ., ว.ภ. (เภสัชบาบัด), FACP,
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-008-12-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 มีโอกาสเกิดความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงมีภาวะการทางานของไตที่ลดลง ดังนั้น การใช้ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อ COVID-19 อาจจาเป็นต้องพิจารณาการทางานของไตร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ รายงานกรณีศึกษา การศึกษาทางคลินิก รวมถึงข้อมูลทางคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และพิจารณากาหนดขนาดยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต และการบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล PubMed ของยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 พบว่า ยังไม่มีคาแนะนามาตรฐานในเรื่องการปรับขนาดยากลุ่มนี้ให้เหมาะสมกับการทางานของไตในผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องจานวนการศึกษาของยาต้านไวรัสกลุ่มนี้ที่ยังมีไม่มากนัก บทความนี้จึงได้ทาการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนะนาการปรับขนาดยาและวิธีการบริหารยา 4 ชนิดให้เหมาะสมในทางคลินิก ได้แก่ favipiravir, remdesivir, lopinavir/ritonavir และ dexamethasone โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาการติดเชื้อ COVID-19
คำสำคัญ
COVID-19, ผู้ป่วยโรคไต, การปรับขนาดยา, การบาบัดทดแทนไต