บทความวิชาการ
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการวัคซีนโควิด-19
ชื่อบทความ บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการวัคซีนโควิด-19
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.กิรติ เก่งกล้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา , รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-1-000-002-12-2564
ผู้ผลิตบทความ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 07 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่รุนแรงและขยายจนเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) สูงถึง 4.55 ล้านคนทั่วโลก การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยป้องกัน ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ บทความนี้จะทำการทบทวนบทบาทของเภสัชกรที่มีส่วนในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายในปัจจุบันบทบาท หน้าที่ ขั้นตอน ข้อกำหนด ในการเบิกจ่ายและการกระจายวัคซีนโควิด-19 รวมถึงข้อมูลที่สำคัญของวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย และ องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการให้บริการวัคซีนในร้านยาในบริบทต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรและผู้สนใจในการให้บริการวัคซีนในระบบสุขภาพต่อไป
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน, บทบาทของเภสัชกร, การสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19, การให้บริการวัคซีนโควิด-19