บทความวิชาการ
นวัตกรรมการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น (Innovative early intervention for common cold) บทความ 4
ชื่อบทความ นวัตกรรมการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น (Innovative early intervention for common cold) บทความ 4
ผู้เขียนบทความ ภก. ดร. กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-010-12-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โรคหวัดเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสตระกูล rhinovirus และมักมีอาการนำคือ อาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้ และอ่อนเพลีย ตามด้วยอาการจามและไอ ในผู้ป่วยบางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดอาการที่รุนแรงและมีระยะเวลาเจ็บป่วยที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีประวัติโรคทางเดินหายใจ และผู้ป่วยเด็ก แนวทางการรักษาที่ใช้เป็นหลักในโรคหวัด คือ การบรรเทาอาการรบกวนที่เกิดขึ้น โดยมาตรการดูแลตัวเอง เช่น การเช็ดตัวลดไข้ การใช้ยาทานวดระเหย (vapor rub) การดื่มน้ำ และการพักผ่อนให้เพียงพอ ร่วมกับการใช้ยาบรรเทาอาการ เช่น การใช้ยาลดไข้แก้ปวด การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วงเพื่อลดน้ำมูก การใช้ยาหดหลอดเลือดเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก และการใช้ยาแก้ไอกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้พบว่าปัจจุบัน มีนวัตกรรมการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้นในรูปแบบผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่ประกอบด้วยสารโพลิเมอร์ เช่น hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) ที่ช่วยลดการเกาะยึดของอนุภาคไวรัสกับเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ ซึ่งช่วยควบคุมการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในโพรงจมูกและทางเดินหายใจส่วนต้นได้ ทำให้ความรุนแรงของโรคหวัดลดลงและมีระยะเวลาเจ็บป่วยสั้นลงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนพยาธิกำเนิดของโรคหวัดและผลการใช้ทางคลินิกของผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่ประกอบด้วย HPMC ซึ่งเป็นนวัตกรรมการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น
คำสำคัญ
โรคหวัด, การรักษาระยะเริ่มต้น, ยาพ่นจมูก, hydroxypropyl methylcellulose (HPMC)
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th