บทความวิชาการ
เภสัชวิทยาของยาหยอดตากลุ่มอนุพันธ์โพรสตาแกลนดิน
ชื่อบทความ เภสัชวิทยาของยาหยอดตากลุ่มอนุพันธ์โพรสตาแกลนดิน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-021-12-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 07 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาหยอดตากลุ่มอนุพันธ์โพรสตาแกลนดินเป็นหนึ่งในยาที่ใช้ลดความดันในลูกตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดมุมเปิด หรือผู้ที่มีความดันในลูกตาสูง โดยยาออกฤทธิ์เพิ่มการระบายออกของน้ำเลี้ยงลูกตาส่วนหน้าผ่านวิถี uveoscleral outflow จึงส่งผลลดความดันในลูกตาประมาณ 5-8 mmHg หรือลดลงร้อยละ 25-35 จากค่าเริ่มต้น ปัจจุบันมีการใช้ยากลุ่มนี้เป็นอันดับแรกมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ยาออกฤทธิ์นานประมาณ 24 ชั่วโมง จึงสามารถหยอดยาวันละครั้งในตอนเย็น ซึ่งสะดวกต่อการใช้ยา อีกทั้ง ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากยากลุ่มอื่น จึงสนับสนุนการใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความดันในลูกตา นอกจากนี้ ยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมาก จึงพบอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะภายในดวงตาและบริเวณรอบ ๆ เช่น ตาแดง ระคายเคืองตา หรือขนตายาวและดกดำขึ้น เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรงและสามารถหายเป็นปกติเมื่อหยุดยา
คำสำคัญ
อนุพันธ์โพรสตาแกลนดิน, โรคต้อหิน, ความดันในลูกตาสูง
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe