บทความวิชาการ
โภชนบำบัดทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อบทความ โภชนบำบัดทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภก.ปกรณ์ วรสินธุ์
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-1-000-001-11-2564
ผู้ผลิตบทความ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 พ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 21 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีแนวทางการรักษาโดยการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารหรือโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นสิ่งที่สำคัญมากในผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ละรายควรที่จะได้รับคำแนะนำ เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องกำหนดเป้าหมายของโภชนบำบัดในผู้ป่วยแต่ละรายให้ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวผู้ป่วยเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามแนวทางพื้นฐานการกำหนดโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบ่งเป็น สารอาหารหลัก (macronutrients) และสารอาหารรอง (micronutrients) ได้แก่ คำแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล และไฟเบอร์) โปรตีน ไขมัน รวมไปถึงผลของการดื่มสุรา สารต้านอนุมูลอิสระ และสารน้ำ เป็นต้น ซึ่งจะมีคำแนะนำถึงความเหมาะสมและจำเป็นในผู้ป่วยแต่ละราย ในบทบาทของเภสัชกรนอกจากการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังต้องให้คำแนะนำเรื่องของโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยด้วย เพื่อให้ผลการรักษานั้นมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
คำสำคัญ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2, โภชนบำบัด, โภชนศาสตร์