บทความวิชาการ
Telepharmacy ในบริบทของเภสัชกรโรงพยาบาล : ตัวอย่างนวัตกรรม “ครอบครัวยา ปรึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา”
ชื่อบทความ Telepharmacy ในบริบทของเภสัชกรโรงพยาบาล : ตัวอย่างนวัตกรรม “ครอบครัวยา ปรึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา”
ผู้เขียนบทความ ภญ.ปภัสรา วรรณทอง
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-002-11-2564
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 08 พ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้การบริการทางเภสัชกรรมทางไกล หรือ Telepharmacy นั้น เป็นการให้บริการที่เภสัชกร และผู้ป่วย หรือผู้รับบริการไม่ได้เผชิญหน้ากันเหมือนการรับบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบปกติ อาจเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านระยะทาง หรือสถานการณ์ที่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยการให้บริการด้วยรูปแบบ Telepharmacy นี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการได้รับบริการจากเภสัชกรเสมือนกับรูปแบบปกติ หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ารูปแบบปกติ อย่างไรก็ตามการนำ Telepharmacy มาใช้ยังเป็นรูปแบบใหม่สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ดังนั้นหากเภสัชกรเข้าใจ รู้จักกิจกรรม หรือตัวอย่างการนำ Telepharmacy มาใช้ รู้จักการวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม รวมถึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาทางคลินิกที่ดี หรือได้รับการบริการทางเภสัชกรรมที่พึงพอใจ
คำสำคัญ
Telepharmacy, การบริการทางเภสัชกรรมทางไกล