บทความวิชาการ
ขิง: Zingiber officinale Roscoe หลักฐานทางวิชาการด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย ในการรักษาอาการหวัดและอาการของโรคโควิด
ชื่อบทความ ขิง: Zingiber officinale Roscoe หลักฐานทางวิชาการด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย ในการรักษาอาการหวัดและอาการของโรคโควิด
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น และ ดร.ภญ.พิมพ์พิมล ตันสกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รหัสกิจกรรม 1019-1-000-002-11-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 พ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 04 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ขิง เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาอย่างยาวนานเพื่อบรรเทาอาการขับลม แก้ไอขับเสมหะ และช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โรคโควิด-19) นักวิจัยพยายามศึกษาหาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคนี้อย่างเร่งด่วน โดยการศึกษาทั้งวิธี plaque reduction assay สารสกัดเอทานอลของขิงมีศักยภาพต้านเชื้อ SARs-CoV-2 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 29.19 µg/mL และค่า CC50 เท่ากับ 52.75 µg/mL แต่เมื่อศึกษาในสารเดี่ยวคือ 6-Gingerol มีค่า IC50 เท่ากับ >100 µM และค่า CC50 เท่ากับ >100, µM ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพดีนัก อย่างไรก็ตาม การจำลองภาพสามมิติการจับกันของสารสำคัญจากสมุนไพรกับโปรตีนของไวรัส เช่น ACE2-receptor, serine protease และ spike-protein สารสำคัญในขิงหลายชนิดมีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสโคโรนาไวรัส โดยพบว่า Gingerenone และ Zingiberene สามารถจับกับตัวรับประเภท angiotensin-converting enzyme (ACE-2) receptor ได้ดี โดยมีค่า binding affinity เท่ากับ-5.87 และ-5.77 kcal/molตามลำดับ Shoagol, Zingerone และ Zingiberene สามารถจับกับ serine protease TMPRSS2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ภายนอกเซลล์ได้ดี โดยมีค่า binding affinity เท่ากับ -5.72, -5.79 และ-5.52 kcal/mol ตามลำดับ นอกจากนี้ Zingiberene สามารถจับกับ spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ดี มีค่า binding affinity เท่ากับ -6.23 kcal/mol ส่วนความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรขิง มีความปลอดภัยหากใช้ในปริมาณวันละไม่เกิน 2 กรัม แต่ก็อาจจะพบอาการไม่พึงประสงค์ได้หากได้รับยาในขนาดสูง 12-14 กรัม ส่งผลต่อภาวะการแข็งตัวของเลือด
คำสำคัญ
ขิง ประสิทธิผล ความปลอดภัย