บทความวิชาการ
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอาการข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนต่ำ/ต่ำมาก
ชื่อบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอาการข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนต่ำ/ต่ำมาก
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-003-11-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 พ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 03 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนต่ำ/ต่ำมาก ได้แก่ ภาวะเลือดออกกะปริบกะปรอย ไม่มีรอบเดือนหรือรอบเดือนมาน้อย ปวดศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น ซึ่งอาการข้างเคียงดังกล่าวมักเกิดในช่วงแรกของการเริ่มต้นใช้ยา เภสัชกรควรมีบทบาทในการให้คำแนะนำเพื่อจัดการอาการข้างเคียงจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนต่ำ/ต่ำมากให้ผู้ใช้ยาหรือผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเน้นย้ำถึงความสำคัญในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิผลที่ดีในการคุมกำเนิดและลดอาการข้างเคียงดังกล่าว หากมีอาการข้างเคียงมาก และไม่สามารถทนได้ หรือมีผลรบกวนการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ควรแนะนำให้ผู้ใช้ยาหรือผู้รับบริการเปลี่ยนชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิดหรือเลือกใช้การคุมกำเนิดโดยวิธีอื่น
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, อาการข้างเคียง, เอสโตรเจนต่ำ, low dose estrogen pills, ultra low-dose