บทความวิชาการ
โกฐจุฬาลัมพา ความหวังใหม่ของสมุนไพร
ชื่อบทความ โกฐจุฬาลัมพา ความหวังใหม่ของสมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ภก. สันตชัย ณ นคร
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-005-10-2564
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 28 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โกฐจุฬาลัมพา คือส่วนใบและเรือนยอดของ A. annua ซึ่งเป็นเครื่องยาที่มีสรรพคุณต่าง ๆ อาทิ แก้ไข้ แก้ไอ และขับลม เป็นต้น ที่ผ่านมาในอดีตได้มีการศึกษาจิวัยโกฐจุฬาลัมพาจนกลายมาเป็นยารักษาโรคมาลาเรียจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษาโกฐจุฬาลัมพาในการต้านเชื้อไวรัสก่อโรค(covid-19) เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นความหวังใหม่ที่จะมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบัน
คำสำคัญ
โกฐจุฬาลัมพา, ชิงเฮา, Artemisia annua L.