บทความวิชาการ
Bacillus clausii as an adjunctive treatment for diarrhea in children การใช้ Bacillus clausii เป็นการรักษาเสริมสำหรับท้องเสียในผู้ป่วยเด็ก
ชื่อบทความ Bacillus clausii as an adjunctive treatment for diarrhea in children การใช้ Bacillus clausii เป็นการรักษาเสริมสำหรับท้องเสียในผู้ป่วยเด็ก
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-029-11-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 28 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สมดุลของจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพร่างกาย โรคของระบบอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ (dysbiosis) เป้าหมายสำคัญของการใช้ probiotics จึงมีขึ้นเพื่อแก้ไขให้สมดุลจุลินทรีย์กลับสู่สภาวะปกติและเกิดประโยชน์ต่อร่างกายทั้งในด้านการป้องกันและบำบัดรักษาโรค ผลิตภัณฑ์ probiotics มีชนิดและรูปแบบที่หลากหลายนำไปสู่ความแตกต่างในด้านความคงตัว คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เภสัชกรจึงมีส่วนสำคัญในการคัดสรรและให้คำแนะนำเพื่อเลือกใช้ probiotics อย่างเหมาะสมกับสภาวะร่างกายและเป้าหมายของผู้บริโภคแต่ละราย Bacillus clausii เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในรูปสปอร์ซึ่งทนทานต่อปัจจัยแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สภาวะกรดด่างและเอนไซม์ของทางเดินอาหาร มีความปลอดภัยสูง และสามารถใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาท้องเสียจากสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของ Bacillus clausii ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจาก probiotics ชนิดอื่นที่มีใช้โดยทั่วไป การใช้ Bacillus clausii เป็นการรักษาเสริมสำหรับท้องเสียในผู้ป่วยเด็กจึงได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
คำสำคัญ
microbiota, dysbiosis, probiotics, Bacillus clausii